Portal

ASOCIAȚIA

SEMĂNĂTORUL TISMANA

Acronim – AST –

 

ANUL 2014

 

Prelungirea și revizuirea Contractului de Achiziție

Nr. 9756/04.10.2013

 

Raport privind desfășurarea Contractului de Achiziție Nr. 9756/04.10.2013

 

Editorial oct. 2014 - * - ANUNT 1nov. 2014

 

DOCUMENTE AST MAI VECHI

 

1. Adrese cu solicitările AST în Consiliul Local

 

Nr. inreg. 2/aug2012

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul  editorial   Publicațiile Sămănătorul

adresa2-aug2012-exp-m.doc

Rezumat: inițierea unui Proiect de Hotărâre in spiritul și conținuturile prezentei expuneri de motive care să ducă la înființarea editurii „Semănătorul Tismana” și tipărirea monografiilor satelor și orașului Tismana cu ajutorul unui proiect editorial la AFCN - – Administrația Fondului Cultural Român. Neaprobat.

 

Nr. inreg. 2/aug2012

Proiect de Hotărâre privind proiectul   editorial  Publicațiile Sămănătorul

adresa2-aug2012-pr-h.doc

Rezumat: Pentru înființarea „Editurii Sămănătorul Tismana” și a creării unui fond de cofinanțare a proiectului ce se va trimite la AFCN, solicităm suma de 1000 lei, necesari din luna septembrie și până la sfârșitul anului. Neaprobat.

 

Nr. inreg. 2/2 ian 2013

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul  editorial   Editura „Sămănătorul Tismana” /Tipărire monografie

adresa2-1ian2013.doc

Rezumat: Propunere AST - Consiliul Local Tismana, în parteneriat cu Asociația „Semănătorul Tismana” consimt să scoată o serie nouă a monografiei de 100 exemplare cu 1000 lei. Discutii în ședința CL – Să se tipărească monografia în 200 exemplare cu 2000 lei. Neaprobat.

 

 Nr. inreg. 33/21 mai 2013

Cu privire la Proiectul de Hotărâre privind proiectul   editorial  Publicațiile Sămănătorul

adresa33-21mai2013.doc

Rezumat: sumele care erau vizate pentru susținerea culturii, a emancipării orașului Tismana (1000 lei pentru continuarea apariției publicațiilor Semănătorul și înființarea editurii Semănătorul, în luna august 2012, 2000 lei pentru tipărirea monografiei) să fie virate în contul asociației de urgență pentru cofinanțarea tipăririi în 500 de exemplare a monografiei orașului Tismana și a tipăririi revistei „Sămănătorul” , ediție bianuală, pe lângă publicarea actuală doar online a acestei reviste. Neaprobat.

 

Nr. inreg. 34/21 mai 2013

Solicitare privind proiectul   editorial  Publicațiile Sămănătorul

adresa34-21mai2013.doc

Rezumat: - pentru susținerea culturii, a emancipării orașului Tismana au fost aprobați și  alocați, în luna august 2012, 1000 lei vizând continuarea apariției publicațiilor Semănătorul și înființarea editurii Semănătorul;

- au mai fost aprobați o dată cu bugetul anului 2013, alți 2000 lei pentru tipărirea monografiei orașului Tismana;

- datorită unor proiecte în curs de aprobare la AFCN, aceste sume sunt necesare a fi realocate și virate în contul asociației, de urgență, pentru cofinanțarea tipăririi în 500 de exemplare a monografiei orașului Tismana și a tipăririi revistei „Sămănătorul” , ediție bianuală, pe lângă publicarea actuală doar online a acestei reviste. Neaprobat.

 

Nr. inreg. 35/2 iunie 2013

OFERTA privind achiziționarea de cărți prin Editura „Semănătorul” Tismana și abonament  la Publicațiile Sămănătorul

adresa34-21mai2013.doc

Rezumat: - Părțile, primăria orașului și AST vor respecta legea nr. 186/2003, Art. 4, alin. 5, Considerăm că suma de 500 lei, propusă pentru achiziția de carte, deși modestă, va putea acoperi cererile de carte ale orașului, AST căutând prin proiectele sale, susținere financiară de la AFCN, Consiliul Județean Gorj, alte instituții de stat din oraș sau din țară. Neaprobat.

 

Nr. inreg. 57/23 iulie 2013

MEMORIU JUSTIFICATIV

adresa57-23iulie2013.doc

Rezumat: Dacă Consiliul Local al orașului Tismana a amânat aprobarea cofinanțării la AFCN a celor 5000 lei reprezentând 10% din proiect, atunci când va aproba această sumă asociației, noi propunem ca ea să fie folosită în acest an pentru:

- O versiune tipărită a revistei „Sămănătorul”;

- Realizarea de filme și punerea lor pe Internet ca o continuare a filmărilor făcute până acum benevol cu ocazia festivalului de la 15 august; Neaprobat.

- Susținerea tipăririi de carte pentru autorii localnici; Neaprobat.

- Informarea și sprijinirea implicării tineretului în viața activă prin imprimate, pliante și fluturași care să-i ajute să găsească loc de muncă, să aibă la îndemână adresele firmelor și instituțiilor de stat, site-urile lor Internet, metodele prin care se fac demersurile pentru angajare.

 

adresa67-30sept2013.doc

 

Referitoare CONTRACTUL DE SERVICII. Obiectul contractului il reprezinta: „abonamentul” (generic prin care se înțelege abonament la revista Sămănătorul, consultanță în execuția unor MATERIALE INFORMATIVE SI ALTE TIPARITURI ale primăriei, gestionarea site-ului www.tismana.eu, cedat 2 ani primăriei pe bază de Contract de Comodat) din cadrul Programului Cultural Local implementat de catre Asociația Semanatorul Tismana in conformitate cu prevederile Legii privind susținerea si promovarea culturii scrise nr. 186/2003 si ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati non-profit de interes general.

Acest contract a fost modificat unilateral de serviciul tehnic al primăriei incluzându-se pentru AST obligații contrare legii de funcționare a unei edituri și legii culturii scrise nr. 186/2003

Se solicita o distribuire pe CD-Rom care conform obligațiilor CIP ale BNR al fi dublat costurile acestea fiind aceleași ca în cazul revistei tipărite. Consiliul Local ne fiind informat de juristă despre repercursiunile noilor obligații a aprobat contractul modificat, suma rămânând aceiași.

 

---------------------------------

adresa73-15oct2013.doc

 

Acest act se referă la "Revizuirea Contractului de Achiziție Nr. 9756/04.10.2013" Din preambul se văd motivele înaintării acestui act:

- deoarece Contractul dvs. de Achiziție cu numărul de mai sus diferă de Contractul de Finanțare înaintat de noi cu nr. 67/30.09.2013, și în plus, a fost întocmit unilateral fără consultarea noastră prealabilă, așa

cum cer normele oricărui contract bilateral;

- deoarece el a fost supus dezbaterii în Consiliul Local fără să fim anunțați pentru a ne spune părerea și eventualele amendamente ce vizau acest contract întocmit fără consultarea noastră:

Vă solicităm reluarea procedurii cu împlinirea tuturor normelor de informare corectă a Consiliului Local Tismana iar pentru ca acesta să voteze în cunoștință de cauză, vă rugăm să i se prezinte prin multiplicare acest document. Contractului de Achiziție Nr. 9756/04.10.2013 a fost aprobat așa cum a cerut serviciul tehnic.

 

---------------------------------

adresa79-04nov2013.doc

 

CALCUL ESTIMATIV COST ABONAMENT

Pentru serviciul contabilitate. Obiectul adresei:

Pentru Abonament, s-au alocat de către Consiliul Local al orașului o sumă ce constituie la data acestui document o sumă minimă posibil, pentru a tipări legal cele două numere de revistă cerute în contractul de achiziție pentru executiv și CL. Sunt defalcate toate costurile, se dau legături spre site-urile tipografiei și cele de transport, calculatorul de pe paginile acestor site-uri putând confirma exact sumele trecute în calculul estimativ al AST.

 

 

AST a declarat în fața CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI TISMANA, ședința din luna octombrie 2013, că va respecta strict legea și precizările serviciului ISSN de la Biblioteca Națională a României, orice cerință materială din  Contractul de Achiziție Nr. 9756/04.10.2013 care nu se ncadrează în suma alocată va fi onorată doar dacă AST va avea resurse bănești proprii pentru a face donații CL al orașului. Astfel, dacă AST va imprima - cu aprobarea unui nou ISSN la BNR București - și un CD/DVD anual cu toate revistele va dona unul și CL, dar nu e obligată la acest lucru deoarece suma inițială cerută a fost aprobată înjumătățit.

 

 Pentru a vedea ce consecințe putem avea dacă nu respectăm legea, citiți și ORDINUL nr. 2428 din 2 septembrie 2013 pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, precum și pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite și a modelelor proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor.

2. Contestație AFCN (atașate ca doc, pdf sau jpg + link-uri spre paginile lor web)

 

  Nr. inreg. 56/13 iulie 2013

CONTESTAȚIE

Către AFCN,

Vă trimitem mai jos contestația celor două rapoarte de evaluare și ale punctajelor din grilele de evaluare primite pentru proiectul editorial cu denumirea Monografia Tismana – aria tematica CARTE, conform Art. 24. (3), din Regulamentul de concurs al AFCN, privind finanțarea nerambursabilă a editării de lucrări din categoria culturii scrise.

Contestația va fi mai detaliată pentru că va urma să o dăm publicității. Ea nu vizează structurile care aparțin AFCN ci evaluările făcute de evaluatorii externi care au fost folosiți. Unii dintre ei au greșit și ei nu mai trebuie folosiți în viitor. Mai grav, unii din ei au folosit sau interpretat unii termeni în mod neadecvat și de aici subiectivismul de care au dat dovadă.

contestatia_rapoartelor_AFCN-2013-AST.pdf

Portofoliul revistelor va fi inclus în proiectele viitoare pentru a se cunoaște exact linia programatică a revistei Sămănătorul.

 

ANUL 2016

DOCUMENTE care pretind că aplică Legea nr. 186/2003

dar în realitate sunt achiziții de reviste și broșuri în loc de finanțare pentru cultura scrisă

 

Hotărîrile Consiliului Local Tismana din hcl-12.02.2016 și hcl-25.02.2016

Contractul de achiziție nr. 2229/01.03.2016

 

DOCUMENTE care trebuiau întocmite

pentru aplicarea Legii nr. 186/2003

printr-un Contractul cadru privind acordarea de sprijine financiare

pentru cultura scrisă, nu printr-un contract de achiziție

 

Pentru aplicarea corectă a legii sunt necesare formularele de mai jos. Contractele de achiziții nu fac altceva decât să CUMPERE reviste, nu e nimic ilegal în asta dar nu înseamnă deloc finanțare pentru cultura scrisă care presupune nu numai cheltuieli legate de tipărirea revistei ci și alte cheltuieli (vezi formularul 12) cum ar fi găzduirea unui domeniu web unde se pun revistele online.

 Cheltuielile se fac conform Formularului 12 - Contractul cadru privind acordarea de sprijine financiare pentru cultura scrisă, Art. 15, (3) care prevede:

Beneficiarul va prezenta documentele justificative în original sau după caz în copie vizate conform cu originalul sau declarație pe propria răspundere în cazul în care nu există documente justificative.

Pentru justificarea cheltuielilor efectuate se vor prezenta următoarele documente:

a) Pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de achiziționarea de bunuri și servicii: -factură fiscală însoțită de chitanță/ordin de plată/dispoziție de plată

b) Pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: -contract de închiriere, -factură fiscală, chitanță/ordin de plată/dispoziție de plată

c) Pentru decontarea cheltuielilor privind onorariile, consultanță de specialitate, fond de

premiere:

- document justificativ privind existența obligației de plată contract semnat) - factură fiscală (unde e cazul), ordin de plată/stat de plată semnat de reprezentanții legali ai beneficiarului

d) Pentru decontarea cheltuielilor din categoria „alte cheltuieli", orice document fiscal care

corespunde legislației în vigoare.

e) Proces - verbal predare primire.

 

Puteți consulta mai jos formularele F-PO-28-01-2016 ce trebuiau întocmite la 28-01-2016

Formularele de la 1 la 6 care cuprind:

Formular pagina de cuprins;

Formular pagina de evidență a modificărilor;

Conținutul propriu-zis al procedurii;

Formular analiză procedură;

Formular lista de difuzare a procedurii.

Formularul 7-Cererea tip pentru acordarea sprijinului financiar;

Formularul 8-Declarația pe proprie răspundere;

Formularul 9-Adresa de înaintarea documentelor justificative;

Formularul 10-Raportul de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar;

Formularul 11-Centralizator privind justificarea sprijinului acordat;

Formularul 12-Contractul cadru privind acordarea de sprijine financiare pentru cultura scrisă

 

Inapoi la portal

bara-g

 

 

 

Cititi ZIARELE de astazi: Clic aici 

Cum va fi vremea: Meteo PADES

Programele posturilor TV: Clic aici

Ultimele rezultate de la Loteria Romana: Clic aici

Calendar azi:

 

 

---

Arhiva Semănătorul Tismana

 

© Copyright Semănătorul Tismana – 2014

---